Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens en legitimatiebewijs, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Tijdens de eerste behandeling wordt er een onderzoek gedaan. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dat 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Verzekering

Het is belangrijk dat u zelf nagaat hoeveel behandelingen door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Worden uw behandelingen niet vergoed door uw verzekering, dan gelden de praktijktarieven.

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Oefent u in de fitness ruimte, dan vragen we ook (sport)schoenen mee te brengen, waarme u niet buiten loopt.

Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de maatschapsleden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot deze gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd en deze kunt u vinden op onze website onder privacy policy.

Afspraakherinnering

Wij vragen uw emailadres omdat we weken met afspraakherinneringen.